Aktuálně

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky
Mapa okolí Eliášského údolí u Jáchymova

Obecně prospěšná společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge připravila pro Karlovarský kraj v rámci programu Podpora pro památky UNESCO Ministerstva kultury ČR mapy montánních památek, které se nacházejí na lesních pozemcích statku Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří nominovaného k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO. Vznikly tak detailní mapové podklady, která by měly posloužit k účinnější ochraně pozůstatků báňské činnosti v rozsáhlé části Krušných hor.

Během projektu byl proveden terénní průzkum montánních památek na území čtyř krajinných památkových zón (KPZ) vymezených s účinností od ledna 2014 opatřeními obecné povahy Ministerstva kultury ČR. Šlo o KPZ Jáchymov, KPZ Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná, KPZ Háj u Loučné pod Klínovcem – Kovářská – Měděnec a KPZ Krupka. Na území těchto KPZ se nachází velké množství památek dokládajících těžbu nerostných surovin od minimálně 14. až do 20. století.

Pro vyhodnocení montánních pozůstatků byla dále použita data leteckého laserového skenování (LLS či LiDAR), která umožňují detekovat montánní objekty různého charakteru s přesností na 0,5 m. Pro analýzy i výsledné vizualizace byla využívána kombinace 3 vrstev (stínovaný model reliéfu s nasvícením od SZ, Sky-view faktor zvýrazňující zahloubené objekty a zjednodušený Local Relief Model).

Montánní objekty patrné na LLS snímcích (celkově šlo o více než 1 500 objektů) byly konfrontovány se skutečností zjištěnou přímo v terénu, rozlišovány byly přitom zejména pinky a haldy, resp. pinková a haldová pole či tahy, povrchové dobývky a lomy, ústí štol a šachet, vodní příkopy a báňské nádrže, rýžoviště, stanoviště milířů, ale také staré úvozové cesty, jejichž vznik s hornictvím většinou úzce souvisel.

Výstupem projektu jsou mapové listy SMO-5 (2 x 2,5 km), jejichž velikost a poloha odpovídá kladu listů státní mapy odvozené v měřítku 1:5000 (celkem šlo o 25 listů), jednak detailní mapové atlasy v měřítku 1:3000. Montánní pozůstatky byly v mapách definovány přednostně polygony, popř. i liniemi a jednotlivými body u významných objektů, u nichž byl plošný rozsah malý či špatně vymezitelný. Součástí projektu byl i popis a fotodokumentace objektů zjištěných v terénu a pomocí LLS snímků,

Výstupy projektu budou předány vlastníkům a správcům lesních pozemků jako podklad pro zajištění ochrany cenných pozůstatků montánní činnosti. Do budoucna by měly posloužit jako podklad ke zpracování návrhů na zařazení vybraných pozemků určených k lesnímu hospodářství do kategorie lesů tzv. zvláštního určení. Tento akt by umožnil účinně zakotvit principy ochrany montánních reliktů do lesních hospodářských plánů.

Členové Montanregionu v Česku

Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem